Právní předpisy

Zákony a vyhlášky, kterými se řídí “HVĚZDA z.ú.“ při poskytování svých služeb klientům

  • Zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách